Two new publications in press

Wei Zhang, Si-Lu Yang, Mei Yang, Stephanie Herrlinger, Qiang Shao, John L. Collar, Edgar Fierro, Yanhong Shi, Aimin Liu, Hui Lu, Bruce E. Herring, Ming-Lei Guo, Shilpa Buch, Zhen Zhao, Jian Xu, Zhipeng Lu, and Jian-Fu Chen (2019) Modeling microcephaly with cerebral organoids reveals a WDR62-CEP170-KIF2A pathway promoting cilium disassembly in neural progenitors. Nature Communications.

Stephanie Herrlinger, Qiang Shao, Mei Yang, Qing Chang, Yang Liu, Xiaohan Pan, Hang Yin, Li-Wei Xie, and Jian-Fu Chen (2019) Lin28-mediated promotion of protein synthesis is critical for neural progenitor cell maintenance and brain development in mice. Development.